elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 27.02.2024

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://boleslawiec.pceikk.bipdlaszkol.pl  https://boleslawiec.pceikk.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2020 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor, adres e-mail: dyrektor@boleslawiec.pceikk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 -735-18-64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11 i  Ogrodowej 7 (bursa szkolna) są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (poruszającymi się na wózkach). W obu budynkach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków nie mają podjazdów. W budynkach nie ma wind dla osób niepełnosprawnych. Przy budynkach są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2021
Liczba wyświetleń: 1173
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
08.03.2021
09:44:54
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
12.02.2021
12:52:10
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
12.02.2021
11:43:28
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
12.02.2021
11:40:23
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
12.02.2021
11:39:13
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
12.02.2021
11:38:29
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
20.11.2020
12:38:06
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
20.11.2020
10:17:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
20.11.2020
10:17:29
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności